IMCAP

Zlepšovanie školských výsledkov detí migrantov
gaelle-marcel-L8SNwGUNqbU-unsplash

O projekte

Aký je cieľ IMCAP?

Cieľom projektu IMCAP (Zlepšovanie školských výsledkov detí migrantov) je zmenšenie priepasti medzi rodičmi-migrantami a ich učiteľmi ich detí v školskom veku. Podľa štúdie organizácie OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) realizovanej v roku 2015 sú nedostatočné výsledky v oblasti vzdelávania časté pre väčšinu študentov s prisťahovaleckým pôvodom, ale najmä u študentov prvej generácie migrantov. Študenti s migrantským pôvodom čelia niekoľkým zdrojom nevýhod, ktoré ovplyvňujú ich študijné výsledky a ich celkový prospech. Preto sa projekt IMCAP sústredí na zlepšovanie výsledkov v oblasti vzdelávania na migrantského študenta. Zainteresovaní sú 4 partneri zo štyroch európskych krajín, ktorí dajú dokopy svoje odborné poznatky, aby vytvorili platformu na riešenie vzdelávacej priepasti a nesúladov a to posilnením profilov pedagógov a vyučujúcich odborníkov. 

ID projektu

2020-1-UK01-KA201-079210

Trvanie projektu

11/2020 - 10/2022

Koordinátor

Eurospeak Language School

Ciele

Ciele projektu

Príprava projektu

Pripraviť učiteľov detí v školskom veku, aby pracovali v triedach s rôznymi kultúrami a aktívne angažovali rodičov rôznych pôvodov do vzdelávacieho procesu.   

Analýza projektu

Umožniť prisťahovaleckým rodičom angažovať sa viac v školskom systéme hostiteľskej krajiny. 

Výsledky projektu

Vytvoriť rad nástrojov, ktorý umožní úspech vzdelávania detí prisťahovaleckých rodičov prostredníctvom dospelých v ich okolí.   

Financované projektom

Erasmus +

Tento projekt bol financovaný s pomocou Európskej komisie. Táto publikácia odráža pohľady len autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú tu uvedené. 

Náš tím

Zoznámte sa s našimi odborníkmi

Soňa Štefková
Odborníčka na soft-skills a spoluzakladateľka vzdelávacej organizácie topcoach.sk
Kelsea Mucherino
Manažérka projektov v jazykovej škole Eurospeak Language School
Jose Antonio
Výkonný riaditeľ spoločnosti indepcie.com
Marianna Kokota
Projektový manažér
rozvoja v CSICY