Έργο

Σύνοψη Έργου

«Η καλή εκπαίδευση είναι απαραίτητη για να αποκτήσουν οι νεαροί μετανάστες δεξιότητες αναγκαίες για να αντιμετωπίσουν τις αντιξοότητες, να συμβάλουν στην οικονομία και να ενταχθούν στην κοινωνία», είπε η Γκαμπριέλα Ράμος, Αρχηγός Επιτελείου και Sherpa των G20. Στόχος του IMCAP είναι να μειώσει τη διαφορά μορφωτικού επιπέδου μεταξύ των μαθητών με και χωρίς μεταναστευτική βιογραφία.

Περίπου 10% του πληθυσμού της ΕΕ είναι μετανάστες. Τα στοιχεία δεικνύουν ότι, κατά μέσο όρο, τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία δεν τα πηγαίνουν τόσο καλά στο σχολείο, όσο οι συμμαθητές τους. Η «Έκθεση της Εκπαίδευσης Μεταναστών» του ΟΟΣΑ αφορά τη σχολική, κοινωνική, συναισθηματική πρόοδο και τα κίνητρα διαφορετικών ομάδων μεταναστών μαθητών. Αναφέρει ότι:

 • Το 2015, το 51% των μεταναστών μαθητών πρώτης γενιάς δεν κατάφερε να φτάσει στο βασικό επίπεδο γνώσης στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και την επιστήμη, συγκριτικά με το 28% των μη μεταναστών μαθητών.
 • Το 41% των μεταναστών μαθητών πρώτης γενιάς σημείωσε ισχνή αίσθηση του «ανήκειν», σε σχέση με το 33% των μη μεταναστών μαθητών.
 • Το 67% των μεταναστών μαθητών πρώτης γενιάς σημείωσε υψηλά ποσοστά άγχους για τις σχολικές εργασίες, συγκριτικά με το 61% των μη μεταναστών μαθητών.

 • Οι στόχοι του έργου :-

  Ο Κύριος στόχος του IMCAP είναι η βελτίωση της σχολικής επίδοσης των μεταναστών μαθητών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το έργο αποβλέπει να βοηθήσει δύο βασικούς ενδιαφερόμενους: το Σχολείο και την Οικογένεια μεταναστών.

  Η κατάρτιση και η συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας θα εξοπλίσει το εκπαιδευτικό σώμα για να καλυφθούν οι ανάγκες των μεταναστών μαθητών οπουδήποτε στην ΕΕ. Οι γονείς θα επωφεληθούν από το διακρατικό χαρακτήρα, καθώς θα μπορέσουν να δουν διαφορετικές προοπτικές και οπτικές γωνίες για τη βελτίωση της μετάβασης στα διάφορα εκπαιδευτικά στάδια. Αυτό θα διευκολύνει και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εταίρων χωρών και θα παραγάγει αποτελέσματα σε 5 γλώσσες, επεκτείνοντας τη δυνητική εμβέλεια του έργου.

  Τα παραδοτέα του έργου:-

  Όλα τα παραδοτέα θα είναι διαθέσιμα στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Σλοβάκικα, Τουρκικά και Ελληνικά.
 • Π1: Επιμορφωτικό βιβλιάριο για την προετοιμασία της διδασκαλίας σε διαπολιτισμικές τάξεις και για την ενεργό συμμετοχή των μεταναστών γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Π2: Ένα εγχειρίδιο πολιτισμικής επίγνωσης για τους γονείς, για να εξοικειωθούν με τον πολιτισμό της Χώρας Υποδοχής, το παρόν εκπαιδευτικό σύστημα και τις απαιτήσεις του.
 • Π3: Μία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για Σχολεία/Εκπαιδευτικούς με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και την προώθηση μίας συλλογικής προσέγγισης της μάθησης.
 • KA201 – Στρατηγικές Συμπράξεις για την Εκπαίδευση

  Κατά τη διάρκεια του έργου, στοχεύουμε στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ σχολείου, οικογένειας και εξωτερικών ενδιαφερομένων, η οποία θα οδηγήσει στην επιτυχία όλων των μαθητών και, ιδιαίτερα, των μεταναστών μαθητών, συνεπώς, στην καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και των μακροπρόθεσμων συνεπειών της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της ανεργίας.