Partneri

O PARTNEROCH

Partneri projektu boli vybraní prostredníctvom siete kontaktov jazykovej školy Eurospeak a každý predstavuje inú oblasť odbornosti, čo je nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov a požadovaných výsledkov projektu. Každý partner má tak isto dobrú históriu úspešnej účasti na projektoch strategického partnerstva KA2 a ich implementácie. Po dôkladnom preverovacom procese, súčasťou ktorého bola e-mailová komunikácia, stretnutia cez Skype a spolupráca pri rozhodovaní o úlohe každého partnera, bola každá organizácia pozvaná, aby sa zúčastnila. Všetci partneri sa považovali za spoľahlivých jazykovou školou Eurospeak na základe mnohých komunikácií, ktoré sa uskutočnili včas pred podaním tejto žiadosti.    

Všetci partneri prinášajú niečo veľmi zásadné do problematiky, keďže každá organizácia má bohaté skúsenosti s vypracovaním a riadením nadnárodných projektov. Keďže Eurospeak je akreditovaný Britskou radou a organizáciou ISI (Nezávislý školský inšpektorát), jazyková škola Eurospeak má odbornosť v akademickej oblasti intelektuálnych výstupov a navrhla podobné učebné nástroje a techniky pre svoje menšie skupiny pri krátkych kurzoch.   

Partneri

Jazyková škola Eurospeak, s.r.o. je súkromnou anglickou jazykovou školou akreditovanou Britskou radou, Nezávislým školským inšpektorátom (ISI) a má oprávnenie udelené  UKVI (UK Víza a imigračné) pre úroveň 2 a úroveň 4 na základe bodovacieho systému. Ako škola založená v roku 1991 sme akreditovaným centrom pre vykonávanie skúšky anglického jazyka Cambridge a školiacim centrom učiteľov vysokej školy Trinity College Londýn. Ponúkame rôznorodé jazykové a profesijne zamerané kurzy. Máme dve pobočky: Reading v Berkshire a Southampton v Hampshire. 

Topcoach je organizácia pôsobiaca v oblasti vzdelávania dospelých. Sústreďujeme sa na školenia, workshopy a prednášky pre jednotlivcov (segment B2C), ako aj pre firmy (segment B2B). Máme bohaté skúsenosti s navrhovaním a realizáciou školení a workshopov pre dospelých ako aj mládeže. Vytvorili sme taktiež svoj vlastný produkt – Akadémiu pre budúcich lídrov – NewLeaders Academy a keynote prednáškový koncept, ktorý predstavuje témy v súvislosti s rozvojom mäkkých zručností, tzv. leTalks. Súčasťou našej poslednej spolupráce je tak isto partnerstvo s Nadáciou Tomáša Baťu z Českej republiky, s cieľom predstaviť baťovskú filozofiu cez semináre slovenskému publiku.  

INDEPCIE (Inštitút pre osobný rozvoj, podnikanie, koučovanie a emocionálnu inteligenciu) je vzdelávacia spoločnosť založená v roku 2017 zameraná na postojové vzdelávanie a zlepšovanie výsledkov človeka. Pracujeme s našimi klientmi s cieľom zvyšovať ich výsledky v osobnej a profesionálnej oblasti, vypracovávať techniky a stratégie v oblasti koučovania, emocionálnej inteligencie a neurolingvistického programovania (NLP). 

Centrum pre sociálne inovácie (CSI) je organizácia pre výskum a vývoj zameraná na podporu sociálnej inovácie, ktorá môže predstavovať pozitívnu zmenu pre miestne, štátne, územné a globálne subjekty. CSI zastrešuje schopnosť a spôsobilosť pochopiť sociálne potreby, navrhovať a implementovať navrhnuté iniciatívy a zabezpečovať udržateľný rast. Odborné znalosti tímu CSI sú v oblasti tradičného vzdelávania a elektronického vzdelávania, podnikania, start-upov, inovácií, tvorivosti, vyjednávania, poradenských služieb v oblasti duševného vlastníctva, sociálnej zodpovednosti, riešenia podnikového poradenstva, analýzy údajov, informačných technológií, riadenia projektov, služieb v súvislosti s hodnotením projektov, validácie produktov, školenia a počítačových hier.