Projekt

Zhrnutie projektu

“Kvalitné vzdelávanie je nevyhnutné, aby mladí migranti nadobudli zručnosti, ktoré potrebujú na prekonanie nepriaznivých situácií, prispievanie k hospodárstvu a integráciu do spoločnosti“, uviedla Gabriela Ramos, šéfka štábu OECD. Cieľom IMCAP je zmenšiť priepasť v dosiahnutí vzdelania medzi rovesníkmi z radov prisťahovalcov a neprisťahovalcov.

Približne desať percent populácie EÚ tvoria migranti. Dôkazy naznačujú, že v priemere sa deťom migrantov v škole nedarí tak dobre, ako ich rovesníkom s pôvodom v danej krajine. Štúdia OECD o „preskúmaní vzdelávania migrantov“ identifikuje rôzne skupiny študentov s prisťahovaleckým pôvodom a ich akademické, sociálne, emočné a motivačné výsledky. Uvádza sa v ňom, že:


 • Až 51% študentov z prvej generácie prisťahovalcov nedosiahlo v roku 2015 základnú úroveň v čítaní, matematike a prírodných vedách, v porovnaní s 28% študentov bez prisťahovaleckého pôvodu.
 • 41% študentov z prvej generácie prisťahovalcov uviedlo slabý pocit spolupatričnosti v porovnaní s 33% študentov bez prisťahovaleckého pôvodu
 • 67% študentov z prvej generácie prisťahovalcov uviedlo pocit veľkej úzkosti v súvislosti s činnosťou v škole v porovnaní so 61% študentov bez prisťahovaleckého pôvodu.

 • Objectives of the project:-


  Prvotným cieľom projektu IMCAP je zlepšiť výsledky v oblasti vzdelávania prisťahovaleckých študentov. Aby sa dosiahol tento cieľ, projekt IMCAP sa zameriava na vyriešenie problému a to poskytnutím pomoci dvom základným cieľovým skupinám; škole a prisťahovaleckej rodine. Ponúknutím školenia učiteľom, a tým budovania pracovnej sily v oblasti vzdelávania uvedomujúcej si rozmanitosť kultúr ich lepšie pripraví na uspokojenie potrieb akéhokoľvek prisťahovaleckého študenta kdekoľvek v EÚ. Rodičia by mali dosiahnuť prospech z nadnárodného aspektu a to tak, že môžu vidieť pohľad iných kultúr na prístupy k zlepšovaniu prechodu medzi rôznymi štádiami vzdelávania. Tak isto to umožní výmenu osvedčených postupov v partnerských krajinách a prinesie to výsledky v 5 jazykoch, čím sa rozšíri potenciálny dosah projektu.

  Výstupy projektu :-

  Všetky intelektuálne výstupy budú k dispozícii v nasledovných jazykoch: anglický, španielsky, slovenský, turecký a grécky.
 • IO1: Brožúrka na budovanie schopností k príprave učiteľov pracovať v triede s rôznymi kultúrami a aktívne angažovať rodičov rôznych etnických skupín vo vzdelávacom procese..
 • IO2: Metodická príručka o kultúre pre rodičov, aby sa oboznámili s kultúrou hosťujúcej krajiny, súčasným školským systémom a čo sa od nich očakáva.
 • IO3: Platforma budovania networkingu pre školy/učiteľov, aby bolo možné realizovať výmenu znalostí a tým propagovať prístup k učeniu, ktorý je založený na spolupráci.
 • KA201 - Strategické partnerstvo pre školské vzdelávanie

  V rámci celého projektu sa zameriavame na umožnenie úspechu všetkým žiakov/študentov, konkrétne deťom s prisťahovaleckým pôvodom, posilnením spolupráce medzi všetkými zúčastnenými stranami v rámci škôl, rodín a ďalších externých zainteresovaných organizácií, a tým sa potlačí nedostatočné vzdelanie. A z dlhodobého hľadiska to znamená zmiernenie následkov predčasného ukončenia školskej dochádzky a nezamestnanosti.